Bylauget


Lakkendrup Bylaug blev dannet på en stiftende generalforsamling  på Gudbjerg Skole d. 28. februar 1998.

Man havde siden 1991 holdt en årlig sommerfest i byen, men efterhånden som der blev lyst til flere tiltag, og man fandt ud af, at byen trivedes godt med nogle fælles arrangementer, blev der også behov for at danne et bylaug med en bestyrelse.

Hvert år i forbindelse med sommerfesten afholdes der generalforsamling.

I de 15 år bylauget har eksisteret har der altid været en utrolig god opbakning fra byens borgere, og det glæder os især, når  nye tilflyttere også gerne vil være en del af bylauget. dermed er der gode muligheder for fortsat udvikling.

Som bylaug har vi af Gudme kommune fået opsat en lygtepæl, der hvor børnene skal med bussen - det var i mange år en mørk og farlig plads og vi har af Fionia Fonden fået et fest- telt.

Også byens borgere har bidraget med bl.a. et stykke jord til legeplads, skilte ved byens begyndelse samt alt lige fra jord, drænrør, net, bolde, bænke og timer til vedligeholdelse af fodboldbane, kærlighedssti og mange andre ting.

Gennem årene har bylauget stået for mange  gode, fantasirige og vellykede arrangementer

Ud over sommerfesten har der været overnatning for børnene på legepladsen, en årlig bowlingtur, skydning, fællesspisnig med foredrag, legepladsaftener, fodboldturneringer, Sankt Hansaftener og vandreture.


Bestyrelsen består i øjeblikket af:


Nicolai Bach Hansen (Formand)

Lakkendrupvej 54

Bb.hansen@hotmail.comMette fynbo (sekretær)

Sortemosevej 11

mette.fynbo1@gmail.com


Jens-Peder meldgaard

Sortemosevej 10

Jpmeld@Hotmail.com


Kim Christensen

Soertemosevej


Peter Thomsen

Lakkendrupvej


Referat, Generalforsamling 10.juni 2023, Lakkendrup Bylaug

Generalforsamlingens dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne og indeholdt
følgende punkter:
1. Valg af dirigent og Valg af referent
2. Fremlæggelse af formandens årsberetning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse

6. Solcelleparken

7. Forslag om nyt telt
8. Kommende arrangementer
9. Indkomne forslag

10.Næste års værter
11. Eventuelt


1. Valg af dirigent: Susanne (Referant: Marianne)


2. Formandens beretning: Aktiviteter i løbet af året var julefrokost, fastelavn, påskejagt,
legepladsdag. Formanden takker for opbakning.


3. Regnskab: Regnskabet forelagt, det mangler at blive godkendt af revisor. Spørgsmål til kun 27 betalende medlemmer (ud af ca 40 husstande). Spørgsmål til om 25 kr pr indbetalt kontingent bliver overført til telt-konto. Hjemmesiden koster 588 kr/år ikke det anførte 1018 kr/år. Underskudpå byfest 2022 skyldes leje af hoppeborg (1000 kr) samt indkøb af kød.


4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en stigning til 100 kr/år pr person over 18 år. Der stemmes og punktet vedtages. Forslag: kassereren afkrydser en medlemsliste, når der betales, og der følges op. Deadline for betaling vil være julefrokosten.


5. Valg af bestyrelse: Nikolaj Bak Hansen er ikke på valg, Jens Peter Meldgaard er ikke på valg, Geralda Bloten og Jelmer Bloten træder ud, Mette Fynbo valgt, Peter Bech Thomsen valgt, Kim Christensen valgt. Suppleant: Mette Lauritzen. Revisor: Simon Petersen (der følges op, da han ikke var tilstede), revisorsuppleant: Geralda Bloten.


6. Solcellepark Gudbjerg status/nyt: Man kan læse alle høringssvar på kommunens hjemmeside. Der er en facebook side: ”Gudbjerg og Lakkendrup solcellepark” her kan man følge status/nyt osv.


Forslag: Der inviteres til fællesmøde (Geralda, Jens, Peter, Nikolaj inviterer) sidst på sommeren. Her formes et ”ildsjæle-udvalg” som målrettes kampen imod solcelleparken. Forslag: Invitere lokalpolitikkere til besøg i Lakkendrup, gerne folk fra Miljø og Teknik, evt spørge Mette Kristensen, hvem der kunne være aktuelle.


7. Forslag om køb af nyt telt: Susanne vil gerne søge fonde (evt svendby fonden). Bestyrelsen finder egnede teltforslag og disse lægges i fb-gruppen til debat. Forslag: tipi-model, telt der består af flere moduler, telt der er nemmere at sætte op, telt der ikke vejer så meget som det gamle. Forslag: Det gamle telt forsøges solgt.


8. Forslag til kommende arrangementer: Høstfest, Loppemarked, Naturvejleder til svampetur, ?-smagning, besøge bryggeri, gudme slagteri omkring smag og tilberedning, fællestur med veterantoget i Fåborg/Korinth. Alle kan byde ind som arrangør, kontakt bestyrelsen, hvis man ønsker hjælp.


9. Indkomne forslag: ingen indkomne forslag.


10. Næste års værter: Mette og Torben Lauritzen, Lakkendrupvej


11. Eventuelt: Per slår fortsat græs på legepladsen, Tak for det!


Forslag: Der er bred opbakning til at flytte byfesten til slut august, da dette vil være en
vedtægtsændring, planlægges der en extraordinær generalforsamling til efteråret, med henblik på
en medlems afstemning (husk at betale kontingent)REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING LAKKENDRUP BYLAUG
Den 10. juni 2022 afholdtes ordinær generalforsamling i Lakkendrup bylaug på adressen
Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg.


Fra bestyrelsen var Jelmer, Jens Peder og Geralda tilstede.


Generalforsamlingens dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne og indeholdt
følgende punkter:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Fremlæggelse af formandens årsberetning
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af næste års værter
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt


1. VALG AF REFERENT
Simon Fiil Petersen er valgt som referent.


2. VALG AF DIRIGENT
Susanne Hougaard er valgt som dirigent.


3. FREMLÆGGELSE AF FORMANDENS ÅRSBERETNING
Geralda byder på vegne af formanden velkommen dette års generalforsamling.
Torben har tilbudt at være vært for den næste julefrokost.
Geralda læser formandens beretning op og takker for diverse bidrag til bylauget, godt
naboskab og selvfølgelig græsslåningen.


4. FREMLÆGGELSE AF ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE
Bylaugets årsregnskab for perioden 1. juni 2021 – 31. maj. 2022 med tilhørende specifikationer blev fremlagt og gennemgået.
Der forventes en stigning i prisen for domæne og hjemmeside.
Regnskabet har generet et tilfredsstillende overskud. Overskuddet bliver fremført til
disponering af bylauget efter bestyrelsen anvisninger i det næste regnskabsår.
Medlemmerne på generalforsamlingen godkender det fremlagte regnskab ved den
ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen bedes vurdere hvorvidt der skal købes et telt af overskuddet, da dette er slidt.


5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Bestyrelsen åbner op for ønske om ændring af månedligt kontingent.
Det blev enstemmigt besluttet at det månedligt kontingent forbliver uændret i det
kommende regnskabsår. Det månedlige kontingent forbliver uændret på DKK. 75,- pr. person
over 18 år.

Kontingentet kan indbetales på reg. Og kontonr.: 5975 – 8032698 eller via mobilepay på
1579CY. Begge steder skrives ens adresse i tekstfeltet.


6. VALG AF BESTYRELSE
Nicolaj forbliver i bestyrelsen.
Jens Peder forbliver i bestyrelsen.
Jelmer Bloten forbliver i bestyrelsen.
Geralda Bloten forbliver i bestyrelsen.
Mette Fynbo forbliver i bestyrelsen.
Mette Lauritsen forbliver bestyrelsessuppleant.
Torben er genvalgt som revisor.
Simon er genvalgt som revisor.

7. VALG AF NÆSTE ÅRS VÆRTER
Nikolaj har meldt sig som vært for næste års generalforsamling og sommerfest. Næste
generalforsamling forventes at blive afholdt den 10. juni 2023.


8. INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen åbner op for forslag eller bemærkninger fra bylaugets medlemmer.


Bestyrelsen bedes undersøge hvorvidt Per forsat ønsker at slå græs på fælles arealer
og arrangere med de øvrige medlemmer hvis per ikke ønsker forsætte. Jelmer og Jens har tilbudt at slå græsset hvis Peter ikke ønsker at forsætte.
Det foreslås, at hvis man ønsker, at der flages på fælles arealer at man kontakter Jelmer, enten telefonisk eller via SMS. Flag kan derefter hentes hos Jelmer og skal leves tilbage efter brug.


Da deadline for tilmelding af spiller til håndboldkamp er overskredet, tilmelder
bylauget sig ikke til dette arrangement. Bestyrelsen undersøger til næste år, om det har
interesse hos bylaugets medlemmer.


Loppemarked og høstfest er indtil videre aflyst grundet manglende interesse herfor.


Følg os også på Lakkendrup  bylaugs lukkede facebook gruppe. Anmod om venskab, så lukker Marianne dig ind.
Byhornet i Lakkendrup


Fredag d. 13. oktober 2017 havde Bylauget fællesspisning.

I den forbindelse kom Esben Hedegaard fra Svendborg Museum og fortalte om byens horn, som kan dateres tilbage til 1840, hvor det første Bylaug blev dannet.

Hornet, som i dag ligger opmagasineret på Svendborg Museum, blev brugt til at samle mændene fra gårdene, når det skulle tages beslutninger om for eksempel bytyren.

Bylauget fra 1840 blev nedlagt i 1940 på grund af manglende tilslutning og opbakning, og hornet blev overdraget til museet.

Vores Bylaug blev formelt dannet d. 28. februar 1998. Sommerfesterne havde da eksisteret i små 10 år.

Målet er, at vi inden længe får lagt den gamle protokol fra det første Bylaug ind på siden


 


Kontingent

Det er nu muligt at indbetale kontingent

via netbank. Det koster 100 kr. pr. voksen over 18 år.

Man kan indbetale til 5975  8032698


Husk at skrive navn og adresse på

inbetalingen
Nabohjælp

Nabohjælp er en fælles aftale man laver med sin/sine naboer om at se efter hus og hjem, mens man er bortrejst.

Se også på www.nabohjælp.dk

UDLEJNING AF FESTTELTET, BORDE OG STOLE


Bylauget har gennem en årrække indkøbt havestole samt fået en del langborde og et festtelt.

Alt dette kan man som medlem af Bylauget låne - teltet koster dog kr. 500,- i leje. Teltet er 6x12m og kan rumme 50 pers.

De lejede dele er kun til brug inden for Bylaugets grænser.


Mette Fynbo, Sortemosevej 11 står for opmagasinering og udlejning. Mette kan kontaktes på 25489488 - det er nemmest via sms.


Festteltet er udlejet: Ikke udlejet i øjeblikketBror har sponsoreret den store

grill. Hvis man vil låne den, står

den oppe ved Mette Lauritzen. Den

kræver dog et lidt større køretøj

at flytte.